26th European Congress on Obesity – ECO

Glasgow, Scotland

Du 28 Avril au 01 Mai 2019

26th European Congress on Obesity – ECO 2019